Volver ao contido

Dirección Xeral de Política Financeira e Tesouro

Presentación

É o órgano encargado do desenvolvemento e a execución das funcións que corresponden á Comunidade Autónoma de Galicia en materia financeira e a xestión da súa Tesouraría.

Gráfica da estrutura

 • Dirección Xeral de Política Financeira e Tesouro
  • Subdirección Xeral de Planificación e Operacións Financeiras
   • Servizo de Operacións Financeiras
   • Servizo de Planificación Financeira
  • Subdirección Xeral de Entidades Financeiras e Corporacións Locais
   • Servizo de Corporacións Locais
   • Servizo de Supervisión e Inspección de Entidades e Mediadores de Seguros
  • Subdirección Xeral do Tesouro
   • Servizo de Programación de Pagamentos do SERGAS
   • Servizo de Tesouraría e da Caixa Xeral de Depósitos da Comunidade Autónoma

Descrición das competencias

O desenvolvemento e execución das funcións que lle corresponden á Comunidade Autónoma en materia financeira, en especial as relativas a:

 • Endebedamento da Administración xeral da Comunidade Autónoma e doutros entes públicos da Comunidade.
 • Operacións de garantía que corresponda outorgar ao Consello da Xunta de Galicia, así como os procedementos de reintegro que se inicien polos avais executados con cargo á tesouraría da Comunidade Autónoma.
 • Tutela financeira sobre corporacións locais galegas.
 • Centros de contratación de valores.
 • Mutualidades de previsión social non integradas na Seguridade Social e outras entidades aseguradoras.
 • Mediación de seguros e reaseguros privados.
 • Caixas de aforro e demais entidades financeiras.
 • Ordenación do crédito, banca e seguros.

A xestión da Tesouraría da Comunidade Autónoma e, en canto estea atribuída á Comunidade, a doutros entes públicos, en especial:

 • A realización dos ingresos.
 • A ordenación xeral de pagamentos en canto lle fose delegada polo/a conselleiro/a de Facenda.
 • A ordenación xeral de pagamentos do Servizo Galego de Saúde, así como a periodización de pagamentos e provisión de fondos dos seus centros de xestión.
 • A xestión dos depósitos e fianzas que deban constituírse na Caixa Xeral de Depósitos da Comunidade Autónoma.
 • Autorización da apertura de contas nas entidades de crédito e aforro, e o seu réxime de disposición, de acordo co establecido na Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.
 • A xestión e rendibilización de todos os recursos financeiros da Tesouraría Xeral e a súa distribución para o pagamento das obrigacións.

Edificios Administrativos de San Caetano, s/n 15781 Santiago de Compostela

981 54 51 54

981 54 51 56

Enderezo electrónico
Correo da Dirección Xeral de Política Financieira e Tesouro

David  Cabañó Fernández
Director xeral

Mª. Paulette  Lorenzo Permuy
Secretaria do director xeral

981 54 51 54

981 54 51 56