Volver ao contido

Servizo de Coordinación e Supervisión do Control Financeiro permanente do Servizo Galego de Saúde

Descrición das competencias

  • Elaborar informes que sirvan de base a propostas de emisión de normas ou instrucións en relación co control financeiro do organismo.
  • Estudo e desenvolvemento dos traballos previos precisos para elaborar a proposta anual de actuacións.
  • Coordinación e supervisión dos traballos precisos para elaborar os programas de traballo que se utilizarán nas actuacións de control.
  • Realizar os traballos de auditoría conducentes á proposta de informes dos controis que, de ser o caso, lle sexan asignados.
  • Realizar os traballos necesarios para procurar unha adecuada coordinación dos informes que deriven das actuacións de control financeiro.
  • Seguimento e coordinación das actuacións realizadas polas unidades que teñan encomendadas a dirección, o exercicio e a materialización do control financeiro permanente e a realización, de ser o caso, de informes globais.
  • Seguimento das medidas correctoras que se decidisen como consecuencia das deficiencias postas de manifesto nos informes de control financeiro permanente.

Mª Sagrario  Roel Alonso
Xefe/a de servizo

981 54 02 94