Volver ao contido

Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Presentación

A Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio é o órgano encargado de realizar as funcións propias de estudo e documentación da Consellería, de xestionar os servizos comúns dela e prestar asistencia técnica e administrativa á persoa titular da consellería.   Ademais, asume as competencias que a normativa reguladora do patrimonio da Comunidade autónoma lle atribúe á Consellería.

Gráfica da estrutura

 • Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio
  • Vicesecretaría Xeral
   • Servizo de Xestión de Persoal
   • Servizo de Xestión Económica e Control Orzamentario
   • Servizo de Contratación e Réxime Interior
   • Servizo de Coordinación con Outras Administracións Públicas
  • Subdirección Xeral do Patrimonio da Comunidade Autónoma
   • Servizo Técnico de Inventario
   • Servizo de Investigación Patrimonial e Obras
   • Servizo de Protección e Defensa Patrimonial
   • Servizo de Xestión de Riscos e Seguros
   • Servizo de Administración e Xestión Patrimonial
  • Subdirección Xeral de Apoio Técnico-Xurídico
   • Servizo Técnico Xurídico
   • Servizo de Xestión de Reclamacións Económico-Administrativas
  • Subdirección Xeral de Xestión Económica Patrimonial das Entidades Instrumentais do Sector Público Autonómico
   • Servizo de Administración-Empresarial
  • Secretaría da Xunta Consultiva de Contratación Administrativa
   • Servizo de Apoio Técnico e Administrativo
  • Asesoría Xurídica
  • Intervención Delegada
  • Subdirección Xeral de Análise e Coordinación
   • Servizo de Coordinación en Materia Orzamentaria

Descrición das competencias

 • As establecidas no Decreto 119/1982, do 5 do outubro, así como o exercicio daquelas que lle sexan delegadas pola persoa titular da Consellería.
 • A presidencia da Xunta Consultiva de Contratación Administrativa da Comunidade Autónoma, de acordo co establecido no Decreto 237/2007, do 5 de decembro, polo que se crea a Xunta Consultiva de Contratación Administrativa da Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a súa composición e funcións.
 • A organización, mantemento e custodia do Rexistro Xeral de Contratistas da Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo co Decreto 262/2001, do 20 de setembro, polo que se refunde a normativa reguladora do Rexistro Xeral de Contratistas.
 • A organización, mantemento e custodia do Rexistro Xeral de Contratos da Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo co Decreto 198/1995, do 16 de marzo, polo que se crea o Rexistro de Contratos da Comunidade Autónoma de Galicia.
 • As competencias que as normas reguladoras do patrimonio da Comunidade Autónoma e sobre sucesión intestada lle asignen, e todas aquelas que as mesmas normas lle atribúen á Consellería de Facenda.


 

Edificios administrativos – San Caetano, s/n 15781 Santiago de Compostela

981 54 41 19

981 54 41 25

Enderezo electrónico
Correo da Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

María del Socorro  Martín Hierro
Secretaria Xeral Técnica e do Patrimonio

Mª Jesús  Ferro Magariños
Secretaria da Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

981 54 41 21

981 54 41 25