Volver ao contido

Últimas Novidades

Publicado no BOE o Real Decreto 1359/2011 que establece novas formulas-tipo de revisión de prezo nos contratos de obras

Publicado no BOE o Real Decreto 1359/2011 que establece novas formulas-tipo de revisión de prezo nos contratos de obras

O 26 de outubro de 2011, publicouse no BOE o Real Decreto 1359/2011, de 7 de outubro, polo que se aproba a relación de materiais básicos e as fórmulas-tipo xerais de revisión de prezos dos contratos de obras e de contratos de subministro de fabricación de armamento e equipamento das Administracións Públicas.

A nova relación de materiais básicos amplía considerablemente o repertorio de materiais incluídos nas fórmulas, respecto as fórmulas ata agora vixentes, permitindo deste xeito unha máis precisa adecuación das fórmulas de revisión de prezos á estrutura real de custos dos distintos contratos, e reflectindo a incorporación de novos materiais aos procesos construtivos e de fabricación.

Por outra banda, procedeuse a excluír da relación a man de obra, cuxo custo non ha de incluírse nas fórmulas, tal como esixe a nova Lei no seu artigo 79.

Pese ao maior número de materiais básicos incluídos nas fórmulas, a nova regulación simplifica o procedemento de revisión de prezos, ao consolidar, ordenar e sistematizar nunha soa disposición a regulación da revisión de prezos mediante fórmula, ata agora dispersa en varias normas de diverso rango e orixe.

Entrada en vigor

O real decreto entrará en vigor aos dous meses da súa publicación no «Boletín Oficial do Estado».

Réxime transitorio de aplicación das novas fórmulas (DT1º).

A revisión de prezos dos contratos derivados de procedementos de adxudicación que xa se iniciaron á entrada en vigor da presente disposición estará suxeita ás fórmulas polinómicas anteriormente vixentes que pola súa natureza correspóndanlles. A estes efectos entenderase que os procedementos de adxudicación foron iniciados se se publicou a convocatoria do procedemento de adxudicación do contrato. No caso de procedementos non suxeitos a publicidade, para determinar o momento da súa iniciación tomarase en conta a data de aprobación do expediente.

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa.

Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou inferior rango opóñanse ao disposto no presente real decreto e, en especial, as seguintes disposicións aprobatorias de fórmulas-tipo de revisión de prezos:

  • Decreto 3650/1970, de 19 de decembro, polo que se aproba o cadro de fórmulas-tipo xerais de revisión de prezos dos contratos de obras do Estado e Organismos Autónomos para o ano 1971.
  • Decreto 2341/1975, de 22 de agosto, polo que se establecen as fórmulas polinómicas tipo que haberán de figurar nos contratos de fabricación de subministracións e bens de equipo do Ministerio do Exército cando devanditos contratos inclúan cláusulas de revisión de prezos.
  • Real Decreto 2167/1981 de 20 de agosto, polo que se complementa o Decreto 3650/1970, de 19 de decembro, sobre fórmulas-tipo xerais de revisión de prezos dos contratos de obras do Estado e Organismos Autónomos para o ano 1971.
  • Orde 78/1994, do Ministerio de Defensa, de 26 de xullo, pola que se establecen as fórmulas polinómicas de revisión de prezos que se aplicarán ao contrato de adquisición do equipo individual do soldado.