Volver ao contido

Transmisión Patrimoniais e AXD

V0002-16

V0002-16

Extensión da dedución prevista no apartado segundo do artigo 17.Seis do Texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado polo Decreto lexislativo 1/2011, de 28 de xullo, para as operacións de subrogación e modificación de préstamos e créditos hipotecarios concedidos para a inversión en vivenda habitual.