Volver ao contido

Transmisión Patrimoniais e AXD

V0004-17

V0004-17

Aplicación dos tipos de gravame bonificados na autoliquidación do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais pola adquisición desmembrada da núa propiedade e do usufruto dun ben inmoble.


CONSULTA:
A consulta versa sobre a posibilidade de aplicar os tipos de gravame previstos no artigo 14.Dous e Cinco do Texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado polo Decreto lexislativo 1/2011, do 28 de xullo, para as transmisións de bens inmobles que vaian constituír a vivenda habitual e para as transmisións de bens inmobles que vaian constituír a vivenda habitual por menores de trinta e seis anos.

Documentos asociados