Volver ao contido

Inscripción no Rexistro

                                      AVISO IMPORTANTE PARA A
                                  PRESENTACIÓN  ELECTRÓNICA

As escrituras públicas e o bastanteo do poder remitidos electrónicamente deberán
ser: copias electrónicas auténticas*, non sendo válidos os documentos escaneados.

As declaracións remitidas electrónicamente deberán vir asinadas con
sinatura electrónica.

*  A expedición e remisión das copias electrónicas auténticas poderá realizarse, a través, de calquera Rexistro público da Xunta de Galicia ou en calquera oficina integrada no SIR (Sistema integrado de Rexistros), presentando os orixinais dadocumentación (para o escaneo das escrituras e bastanteo), con carácter previo ao envío electrónico.

No caso de que o interesado desexe obter unha copia electrónica auténtica para que poida ser usadas en calquera outro trámite con carácter indefinido por calquera medioelectrónico, deberá acudir a unha das oficinas de Rexistro da Xunta de Galicia das sete cidades principais de Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, Ferrol e Santiago de Compostela)  e aboar a correspondente taxa.