Volver ao contido

Ligazóns de interese

  Dirección Xeral de Fondos Europeos do
      Ministerio de Facenda

  Dirección Xeral de Política Rexional e Urbana da Comisión
      Europea

  Instituto da Muller e para a Igualdade de Oportunidades.
      Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social

  Instituto Europeo da Igualdade de Xénero. Unión Europea

  Unidade Administradora do FSE (UAFSE) do
      Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social

  Dirección Xeral de Emprego, Asuntos Sociais e
      Inclusión da Comisión Europea

  Dirección Xeral de Emprego, Asuntos Sociais e
      Inclusión da Comisión Europea. Fondo de
      Axuda Europea para as Persoas Máis Desfavorecidas (FEAD)

  Dirección Xeral de Agricultura e Desenvolvemento
      Rural da Comisión Europea

  Dirección Xeral de Asuntos Marítimos e Pesca da
      Comisión Europea

  Estratexia Atlántica (DX Asuntos Marítimos e
      Pesca - Comisión Europea)

  Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.
      Área de Desenvolvemento Rural

  Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.
      Fondos Europeos de Pesca

  Ministerio de Economía e Empresa

  Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal (AIReF)

  Axencia Galega de Innovación (GAIN)

  Fondo Europeo de Adaptación á Globalización
      (FEAG) da Comisión Europea

  Fondo Europeo de Desenvolvemento (FED)
      da Comisión Europea

  Dirección Xeral de Competencia da Comisión Europea

  A Comisión Europea

  A Comisión Europea. Asuntos económicos e Financeiros

  Representación da Comisión Europea en España

►  Servizo Nacional de Coordinación Antifraude do
      Ministerio de Facenda

  Oficina Europea de Loita Contra a Fraude (OLAF)
      da Comisión Europea

  Portal web da Fundación Galicia-Europa

  KEEP.- Base de Datos de Proxectos de Cooperación
      Territorial Europea

  INTERACT.- Servizo de Apoio Técnico aos Programas
      de Cooperación Territorial Europea

  Tribunal de Contas da UE (TCE)

  Comité das Rexións da UE (CDR)

  Comité Económico e Social Europeo (CESE)

  Banco Europeo de Investimentos (BEI) -
      Fondo Europeo de Investimentos (FEI)

 

Union Europea