Volver ao contido

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER)

Regulamento Delegado (UE) 2017/90 da Comisión, de 31 de outubro de 2016, polo que se modifica o Regulamento Delegado (UE) 2015/2195, que complementa o Regulamento (UE) n. 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao Fondo Social Europeo, no que respecta á definición de baremos estándar de custos unitarios e importes a tanto alzado para o reembolso de gastos aos Estados membros por parte da Comisión (DOUE 19.01.2017, L 15)

Regulamento Delegado (UE) 2017/90 da Comisión, de 31 de outubro de 2016, polo que se modifica o Regulamento Delegado (UE) 2015/2195, que complementa o Regulamento (UE) n. 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao Fondo Social Europeo, no que respecta á definición de baremos estándar de custos unitarios e importes a tanto alzado para o reembolso de gastos aos Estados membros por parte da Comisión (DOUE 19.01.2017, L 15)

Data publicación

19/01/2017

Tipo de Contido

Regulamento

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria