Volver ao contido

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER)

Regulamento (UE) Nº 539/2010 do Parlamento Europeo e do Consello do 16 de xuño de 2010 que modifica o Regulamento (CE) nº 1083/2006 do Consello, polo que se establecen as disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo de Cohesión, con respecto á simplificación de determinados requisitos e a determinadas disposicións relativas á xestión financeira (DOUE 24.06.2010, L 158).

Regulamento (UE) Nº 539/2010 do Parlamento Europeo e do Consello do 16 de xuño de 2010 que modifica o Regulamento (CE) nº 1083/2006 do Consello, polo que se establecen as disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo de Cohesión, con respecto á simplificación de determinados requisitos e a determinadas disposicións relativas á xestión financeira (DOUE 24.06.2010, L 158).

Data publicación

24/06/2010