Volver ao contido

Normativa xeral de Planificación e Fondos

Regulamento (CE) Nº 1828/2006 da Comisión do 8 de decembro de 2006 que fixa normas de desenvolvemento para o Regulamento (CE) nº 1083/2006 do Consello, polo que se establecen as disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo do Cohesión, e o Regulamento (CE) nº 1080 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional. Versión consolidada do 01.12.2011

Regulamento (CE) Nº 1828/2006 da Comisión do 8 de decembro de 2006 que fixa normas de desenvolvemento para o Regulamento (CE) nº 1083/2006 do Consello, polo que se establecen as disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo do Cohesión, e o Regulamento (CE) nº 1080 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional. Versión consolidada do 01.12.2011

Data publicación

01/12/2011