Volver ao contido

Normativa xeral de Planificación e Fondos

Regulamento (UE, Euratom) Nº 966/2012 do Parlamento Europeo e do Consello, de 25 de outubro de 2012, sobre as normas financeiras aplicables ao orzamento xeral da Unión e polo que se derroga o Regulamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 do Consello (DOUE 26.10.2012, L 298)

Regulamento (UE, Euratom) Nº 966/2012 do Parlamento Europeo e do Consello, de 25 de outubro de 2012, sobre as normas financeiras aplicables ao orzamento xeral da Unión e polo que se derroga o Regulamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 do Consello (DOUE 26.10.2012, L 298)

Data publicación

26/10/2012

Tipo de Contido

Regulamento

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria