Volver ao contido

PO FSE Emprego Xuvenil 2014-2020

Como resposta á Recomendación do Consello relativa á implantación da Garantía Xuvenil, o 19 de decembro de 2013 o Goberno de España presentou á CE o Plan Nacional de Garantía Xuvenil.  Este Plan, que se atopa aliñado coa Estratexia de Emprendemento e Emprego Novo 2013-2016, recolle un catálogo común de actuacións que serán desenvolvidas polos organismos intermedios do Programa Operativo de Emprego Xuvenil (POEX) e terán como obxectivo a redución do desemprego xuvenil.  A Iniciativa de Emprego Xuvenil representa un dos instrumentos máis importantes para o desenvolvemento da Garantía Xuvenil en España e articularase a través deste Programa Operativo.

A Estratexia de Emprendemento e Emprego Novo 2013-2016 establece entre as principais causas do desemprego xuvenil en España as seguintes: alta taxa de abandono escolar; polarización do mercado de traballo; escaso peso relativo da Formación Profesional de grao medio; escasa empregabilidade dos mozos, especialmente no relativo ao coñecemento de idiomas estranxeiros; alta temporalidade; alta contratación parcial non desexada; difícil acceso ao mercado laboral dos grupos en risco de exclusión social; e necesidade de mellorar os niveis de autoemprego e iniciativa empresarial entre os mozos.

Nunha primeira etapa, o programa desenvolveu medidas dirixidas ao colectivo de persoas novas maiores de 16 anos e menores de 25 non ocupadas, nin integradas nos sistemas de educación ou formación, co obxecto de alcanzar o seu inserción e mantemento no mercado laboral cun emprego de calidade. No entanto, tendo en conta as maiores dificultades para o acceso e o mantemento no mercado laboral, así como o atraso na idade de incorporación ao mesmo, o tramo de idade para o acceso ás actuacións recolleitas neste Programa Operativo elevouse ata os menores de 30 anos, mentres que a taxa de desemprego xuvenil dos maiores de 25 e os menores de 30 mantéñase por encima do 20%, de acordo co establecido no Real Decreto-Lei 8/2014, de 4 de xullo, polo que se regula o Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, convalidado posteriormente a través da Lei 18/2014, de 15 de outubro, de aprobación de medidas urxentes para o crecemento, a competitividade e a eficiencia. Así se recolle tamén no novo PO de Emprego Xuvenil 2014-2020, versión 2.1, aprobado pola Comisión Europea o 18.07.2016.

O  POEJ, que ten ámbito  plurirrexional, dispoñerá dunha axuda comunitaria de 2.360.617.817 euros. Estará cofinanciado por unha axuda específica da Iniciativa de Emprego Xuvenil (943.496.315 euros), que abarcará ás anualidades de 2014 e 2015, e por unha axuda  FSE, durante as anualidades 2014 a 2020 (1.417.121.502 euros).

Galicia participará na xestión deste PO cunha axuda estimada de 123.501.000 euros para todo o período subvencionable.

 

►  Portal web do Portal Europeo de dereitos sociais
       (Comisión Europea)

►  Portal web do PO Emprego Xuvenil 2014-2020 en Galicia 
       (Programa de Garantía Xuvenil). Xunta de Galicia

►  Portal web da Rede de Políticas de Igualdade entre
       Mulleres e Homes nos Fondos Comunitarios
       (Ministerio de Sanidad, Consumo e Benestar Social)

 

Union Europea

Documentos asociados