Consellería de Facenda
Lei
Serie gris
  PDF EPUB FLASH
ORZAMENTOS POR PROGRAMAS I
Todo o libro
ORZAMENTOS POR PROGRAMAS II
Todo o libro
INFORME ECONÓMICO E FINANCIEIRO
Todo o libro
Introdución 
Contexto económico e financeiro 
Os Orzamentos Xerais de Galicia para o exercicio 2011 
MEMORIA DE OBXECTIVOS E PROGRAMAS
Todo o libro
PRESENTACIÓN 
GASTO ESTRATÉXICO 
OBXECTIVOS E PRIORIDADES DE GASTO 
CUADROS 
Memoria I
Todo o libro
OS ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA O ANO 2011 
O ORZAMENTO DA ADMINISTRACIÓN XERAL 
OS ORZAMENTOS DOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
OS ORZAMENTOS DAS AXENCIAS PÚBLICAS AUTONÓMICAS 
CONSOLIDACIÓN DOS ENTES CON ORZAMENTO LIMITATIVO 
SOCIEDADES PÚBLICAS 
FUNDACIÓNS E CONSORCIOS 
DATOS CONSOLIDADOS DO SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 
ORZAMENTO EN TERMOS DE CONTABILIDADE NACIONAL 
O MARCO XURÍDICO. COMENTARIOS AO TEXTO ARTICULADO DAS NORMAS EN MATERIA ORZAMENTARIA 
Memoria II
Todo o libro 
Volumen I (ePub) 
Volumen II (ePub) 
PRESIDENCIA DA XUNTA 
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA 
CONSELLERÍA DE FACENDA 
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS 
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA 
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 
CONSELLERÍA DE SANIDADE 
CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO 
CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR 
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 
CONSELLERÍA DO MAR 
ENTES DE DEREITO PÚBLICO E CONSORCIOS
Todo o libro
COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA E SOCIEDADES 
COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA 
RADIOTELEVISIÓN GALICIA, S.A. 
TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A. 
AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS 
CENTRO INFORMATICO XESTION TRIBUTARIA ECONOMICA E CONTABLE 
CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL 
EMPRESA PUBLICA DE OBRAS E SERVIZOS HIDRAULICOS 
INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 
INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA 
CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS 
AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL 
INSTITUTO GALEGO DE CALIDADE ALIMENTARIA 
PORTOS DE GALICIA 
INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO DE GALICIA 
CONSORCIO AUDIOVISUAL DE GALICIA 
CONSORCIO INSTITUTO DE ESTUDOS TURÍSTICOS DE GALICIA 
CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR 
SOCIEDADES MERCANTÍS
Todo o libro
REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A. 
SOCIEDADE AUTOESTRADA ALTO DE SANTO DOMINGO-OURENSE, S.A. 
SOCIEDADE PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA, S.A. 
SOCIEDADE GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A. 
XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A. 
XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A. 
XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A. 
XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A. 
CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE GALICIA, S.A. 
SODIGA GALICIA, SOCIEDADE DE CAPITAL RISCO, S.A. 
XESGALICIA, SOCIEDADE XESTORA DE ENTIDADES CAPITAL RISCO, S.A. 
GALICIA CALIDADE, S.A. 
PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A. 
S.A.DE XESTIÓN DO CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA, S.A. 
GALARIA EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS, S.A. 
SOCIEDADE DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA DE GALICIA, S.A. 
SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO, S.A. 
EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, S.A. 
S.A. XESTORA DO BANCO DE TERRAS DE GALICIA 
SOCIEDADE PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL DE GALICIA, S.A. 
XENÉTICA FONTAO, S.A. 
FUNDACIÓNS
Todo o libro
FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO 
FUNDACIÓN GALICIA EUROPA 
FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA 
FUNDACIÓN CENTRO GALEGO DE ARTESANÍA E DESEÑO 
FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA 
FUNDACIÓN EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA 
FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO 
FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS PARA O DESENVOLVEMENTO DE GALICIA 
FUNDACIÓN PARA O FOMENTO DA CALIDADE INDUSTRIAL E O DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO 
INSTITUTO FEIRAL DE A CORUÑA 
FUNDACIÓN INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOGÍA 
FUNDACIÓN PÚBLICA CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE GALICIA 
FUNDACIÓN PÚBLICA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN SANITARIA 
FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS GALICIA 061 
INSTITUTO GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA 
FUNDACIÓN PÚBLICA CIDADE DA CULTURA DE GALICIA 
FUNDACIÓN ILLA DE SAN SIMÓN 
FUNDACIÓN GALEGA PARA O IMPULSO DA AUTONOMÍA PERSOAL E A ATENCIÓN ÁS PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDE 
FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE 
Serie amarela
  PDF EPUB FLASH
Lei I
Todo o libro
LEI Estado de Gastos da Administración Xeral I
Todo o libro
PARLAMENTO 
CONSELLO DE CONTAS 
CONSELLO DA CULTURA GALEGA 
PRESIDENCIA DA XUNTA 
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA 
CONSELLERÍA DE FACENDA 
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS 
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA 
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 
LEI Estado de Gastos da Administración Xeral II
Todo o libro
CONSELLERÍA DE SANIDADE 
CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO 
CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR 
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 
CONSELLERÍA DO MAR 
CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA 
TRANSFERENCIAS A CORPORACIÓNS LOCAIS 
DÉBEDA PÚBLICA DA COMUNIDADE AUTÓNOMA 
GASTOS DE DIVERSAS CONSELLERÍAS 
LEI Estado de Ingresos e Gastos dos Organismos Autónomos
Todo o libro
ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA 
INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA 
TRIBUNAL GALEGO DE DEFENSA DA COMPETENCIA 
AXENCIA DE PROTECCION DA LEGALIDADE URBANISTICA 
AUGAS DE GALICIA 
INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO 
SERVIZO GALEGO DE SAUDE 
INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL 
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO 
FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA 
AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS 
Lei de Medidas Fiscais e Administrativas
Todo o libro
Serie verde
  PDF EPUB FLASH
ANEXO INVESTIMENTOS REAIS Administración Xeral I
Todo o libro
PARLAMENTO 
CONSELLO DE CONTAS 
CONSELLO DA CULTURA GALEGA 
PRESIDENCIA DA XUNTA 
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA 
CONSELLERÍA DE FACENDA 
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS 
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA 
ANEXO INVESTIMENTOS REAIS Administración Xeral II
Todo o libro
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 
CONSELLERÍA DE SANIDADE 
CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO 
CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR 
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 
CONSELLERÍA DO MAR 
CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA 
GASTOS DE DIVERSAS CONSELLERÍAS 
ANEXO INVESTIMENTOS REAIS Organismos Autónomos
Todo o libro
ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA 
INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA 
AXENCIA DE PROTECCION DA LEGALIDADE URBANISTICA 
AUGAS DE GALICIA 
INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO 
CONSELLERÍA DE SANIDADE 
INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL 
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO 
FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA 
AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS 
Serie azul
  PDF EPUB FLASH
ANEXO TRANSFERENCIAS CORRENTES I
Todo o libro
PARLAMENTO 
CONSELLO DE CONTAS 
CONSELLO DA CULTURA GALEGA 
PRESIDENCIA DA XUNTA 
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA 
CONSELLERÍA DE FACENDA 
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS 
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA 
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 
CONSELLERÍA DE SANIDADE 
CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO 
ANEXO TRANSFERENCIAS CORRENTES II
Todo o libro
CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR 
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 
CONSELLERÍA DO MAR 
TRANSFERENCIAS A CORPORACIÓNS LOCAIS 
GASTOS DE DIVERSAS CONSELLERÍAS 
ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
TRIBUNAL GALEGO DE DEFENSA DA COMPETENCIA 
AUGAS DE GALICIA 
INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO 
CONSELLERÍA DE SANIDADE 
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO 
FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA 
AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS 
ANEXO TRANSFERENCIA DE CAPITAL
Todo o libro
PARLAMENTO 
PRESIDENCIA DA XUNTA 
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA 
CONSELLERÍA DE FACENDA 
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS 
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA 
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 
CONSELLERÍA DE SANIDADE 
CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO 
CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR 
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 
CONSELLERÍA DO MAR 
AUGAS DE GALICIA 
INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO 
CONSELLERÍA DE SANIDADE 
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO 
FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA 
AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS 
Serie rosa
  PDF EPUB FLASH
ANEXO DE PERSOAL Administración Xeral
Todo o libro
CONSELLO DE CONTAS 
PRESIDENCIA DA XUNTA 
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA 
CONSELLERÍA DE FACENDA 
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS 
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA 
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 
CONSELLERÍA DE SANIDADE 
CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO 
CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR 
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 
CONSELLERÍA DO MAR 
CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA 
ANEXO DE PERSOAL Organismos Autónomos
Todo o libro
ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA 
INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA 
TRIBUNAL GALEGO DE DEFENSA DA COMPETENCIA 
AXENCIA DE PROTECCION DA LEGALIDADE URBANISTICA 
AUGAS DE GALICIA 
INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO 
SERVIZO GALEGO DE SAUDE 
INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL 
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO 
FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA 
AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS 
Serie turquesa
  PDF EPUB FLASH
SERGAS Orzamentos por Centros de Xestión
Todo o libro
ESTADO DE GASTOS 
TRANSFERENCIAS CORRENTES 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
ANEXO DE INVESTIMENTOS REAIS 
Serie violeta
  PDF EPUB FLASH
INFORME DAS DEPUTACIÓNS PROVINCIAIS
Todo o libro
PRESENTACIÓN 
ORZAMENTOS DAS DEPUTACIÓNS 
Temas relacionados
  • Ir a presentación Orzamentos 2011
  • Ir a Plan Estratéxico 2010-2014
  • Ir a Orzamentos 2010
Xunta de Galicia
Pode suscribirse ás novidades desta web Pode subscribirse ás novidades desta web cun lector de feeds
© Información mantida e publicada en internet pola Consellería de Facenda
Aviso legal | Atendémolo/a