Lei

SERIE GRIS

  PDF EPUB FLASH
ORZAMENTOS POR PROGRAMAS I
Todo o libro
ORZAMENTOS POR PROGRAMAS II
Todo o libro
INFORME ECONÓMICO E FINANCEIRO
Todo o libro
GARANTÍA DE ESTABILIDADE FRONTE ÁS FORTES INCERTEZAS
CONTORNA ECONÓMICA
O PLAN ESTRATÉXICO DE GALICIA 2015-2020.
ORZAMENTOS XERAIS DE GALICIA PARA O EXERCICIO 2017
SOSTIBILIDADE FINANCEIRA E DISCIPLINA ORZAMENTARIA
MEMORIA DE OBXECTIVOS E PROGRAMAS
Todo o libro
PRESENTACIÓN
GASTO ESTRATÉXICO
OBXECTIVOS E PRIORIDADES DE GASTO
CADROS
Memoria I
Todo o libro
OS ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA O ANO 2017
O ORZAMENTO DA ADMINISTRACIÓN XERAL
OS ORZAMENTOS DOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS E DAS ENTIDADES PÚBLICAS INSTRUMENTAIS DE CONSULTA OU ASESORAMENTO
OS ORZAMENTOS DAS AXENCIAS PÚBLICAS AUTONÓMICAS
CONSOLIDACIÓN DOS ENTES CON ORZAMENTO LIMITATIVO
ORZAMENTO EN TERMOS DE CONTABILIDADE NACIONAL
ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIAIS
CONSORCIOS AUTONÓMICOS
SOCIEDADES MERCANTÍS PÚBLICAS AUTONÓMICAS
FUNDACIÓNS DO SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
DATOS CONSOLIDADOS DO SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
O MARCO XURÍDICO. COMENTARIOS AO TEXTO ARTICULADO
Memoria II volume 1
Todo o libro
PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA
VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA
CONSELLERÍA DE FACENDA
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA
Memoria II volume 2
Todo o libro
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U
Memoria II volume 3
Todo o libro
CONSELLERÍA DE SANIDADE
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
CONSELLERÍA DO MAR
ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIAIS E CONSORCIOS
Todo o libro
AUGAS DE GALICIA
PORTOS DE GALICIA
AXENCIA DE PROTECCION DA LEGALIDADE URBANISTICA
CONSORCIO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA E DIVULGACIÓN AMBIENTAL DE GALICIA
CONSORCIO PARA A XESTIÓN E EXPL. DA REDE BÁSICA DE ABAST. DE AUGA AOS CONCELLOS DE CERVO E BURELA
CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO
CONSORCIO AXENCIA PARA A CALIDADE DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA
CONSORCIO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DE GALICIA
CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR
SOCIEDADES MERCANTÍS
Todo o libro
REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.
CORPORACIÓN RADIO E TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.
SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO, S.A.
SOCIEDADE GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.
SOCIEDADE PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA, S.A.
XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A.
SODIGA GALICIA, SOCIEDADE DE CAPITAL RISCO, S.A.
XESGALICIA, SOCIEDADE XESTORA DE ENTIDADES CAPITAL RISCO, S.A.
GALICIA CALIDADE, S.A.
PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.
GALARIA EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS, S.A.
EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, S.A.
XENÉTICA FONTAO, S.A.
FUNDACIÓNS
Todo o libro
FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO
FUNDACIÓN GALICIA EUROPA
FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA
FUNDACIÓN CENTRO GALEGO DE ARTESANÍA E DESEÑO
FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA
FUNDACIÓN EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA
FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO
FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE
INSTITUTO FEIRAL DE A CORUÑA
FUNDACIÓN GALEGA DE FORMACIÓN PARA O TRABALLO
FUNDACIÓN AXENCIA ENERXÉTICA PROVINCIAL DA CORUÑA
FUNDACIÓN PÚBLICA CIDADE DA CULTURA DE GALICIA
FUNDACIÓN ROF CODINA
FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA
FUNDACIÓN INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOGÍA
FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS GALICIA 061
INSTITUTO GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA
FUNDACIÓN GALEGA PARA O IMPULSO DA AUTONOMÍA PERSOAL E A ATENCIÓN ÁS PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE
FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

SERIE AMARELA

  PDF EPUB FLASH
Lei I
Todo o libro
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
TÍTULO I APROBACIÓN DOS ORZAMENTOS E RÉXIME DAS MODIFICACIÓNS DE CRÉDITO
TÍTULO II GASTOS DE PERSOAL
TÍTULO III OPERACIÓNS DE ENDEBEDAMENTO E GARANTÍA
TÍTULO IV XESTIÓN ORZAMENTARIA
TÍTULO V CORPORACIÓNS LOCAIS
NORMAS TRIBUTARIAS
DISPOSICIÓNS ADICIONAIS
DISPOSICIÓNS TRANSITORIAS
DISPOSICIÓNS DERRADEIRAS
ANEXOS
ESTADO DE INGRESOS
RESUMO XERAL DE GASTOS
LEI Estado de Gastos da Administración Xeral I
Todo o libro
PARLAMENTO
CONSELLO DE CONTAS
CONSELLO DA CULTURA GALEGA
PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA
VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA
CONSELLERÍA DE FACENDA
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA
LEI Estado de Gastos da Administración Xeral II
Todo o libro
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U
CONSELLERÍA DE SANIDADE
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
CONSELLERÍA DO MAR
CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA
TRANSFERENCIAS A CORPORACIÓNS LOCAIS
DÉBEDA PÚBLICA DA COMUNIDADE AUTÓNOMA
GASTOS DE DIVERSAS CONSELLERÍAS
TOTAIS XERAIS
LEI Estado de Ingresos e Gastos dos Organismos Autónomos e Axencias I
Todo o libro
ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA
INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA
INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO
INSTITUTO GALEGO DO CONSUMO E DA COMPETENCIA
INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL
SERVIZO GALEGO DE SAUDE
FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA
CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL
CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS
LEI Estado de Ingresos e Gastos dos Organismos Autónomos e Axencias II
Todo o libro
AXENCIA PARA A MODERNIZACION TECNOLOXICA DE GALICIA
AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA
AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS
CENTRO INFORMATICO XESTION TRIBUTARIA ECONOMICA E CONTABLE
AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA
AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA
AXENCIA GALEGA DE INNOVACION
AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS
AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE
AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS
AXENCIA GALEGA DE SERVIZOS SOCIAIS
AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL
INSTITUTO GALEGO DE CALIDADE ALIMENTARIA
INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO DE GALICIA
Lei de Medidas Fiscais, Administrativas e de Ordenación
Todo o libro
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
TÍTULO I MEDIDAS FISCAIS
TÍTULO II. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
TÍTULO III: ORDENACIÓN DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR DE VIAXEIROS
TÍTULO IV: MEDIDAS PROVISIONAIS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
DISPOSICIÓNS ADICIONAIS
DISPOSICIÓNS TRANSITORIAS
DISPOSICIÓNS DERROGATORIAS
DISPOSICIÓNS DERRADEIRAS
ANEXO I
ANEXO II

SERIE VERDE

  PDF EPUB FLASH
ANEXO DE INVESTIMENTOS REAIS Administración Xeral (I)
Todo o libro
PARLAMENTO
CONSELLO DE CONTAS
CONSELLO DA CULTURA GALEGA
PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA
VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA
CONSELLERÍA DE FACENDA
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA
ANEXO DE INVESTIMENTOS REAIS Administración Xeral (II)
Todo o libro
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U
CONSELLERÍA DE SANIDADE
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
CONSELLERÍA DO MAR
CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA
GASTOS DE DIVERSAS CONSELLERÍAS
ANEXO DE INVESTIMENTOS REAIS Organismos Autónomos e Axencias
Todo o libro
ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA
INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA
INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO
INSTITUTO GALEGO DO CONSUMO E DA COMPETENCIA
INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL
SERVIZO GALEGO DE SAUDE
FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA
CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS
AXENCIA PARA A MODERNIZACION TECNOLOXICA DE GALICIA
AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA
AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS
CENTRO INFORMATICO XESTION TRIBUTARIA ECONOMICA E CONTABLE
AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA
AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA
AXENCIA GALEGA DE INNOVACION
AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS
AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE
AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS
AXENCIA GALEGA DE SERVIZOS SOCIAIS
AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL
INSTITUTO GALEGO DE CALIDADE ALIMENTARIA
INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO DE GALICIA

SERIE AZUL

  PDF EPUB FLASH
ANEXO TRANSFERENCIAS CORRENTES I
Todo o libro
PARLAMENTO
CONSELLO DE CONTAS
CONSELLO DA CULTURA GALEGA
PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA
VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA
CONSELLERÍA DE FACENDA
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U
CONSELLERÍA DE SANIDADE
ANEXO TRANSFERENCIAS CORRENTES II
Todo o libro
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
CONSELLERÍA DO MAR
TRANSFERENCIAS A CORPORACIÓNS LOCAIS
GASTOS DE DIVERSAS CONSELLERÍAS
ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO
INSTITUTO GALEGO DO CONSUMO E DA COMPETENCIA
SERVIZO GALEGO DE SAUDE
FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA
CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS
AXENCIA PARA A MODERNIZACION TECNOLOXICA DE GALICIA
AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA
AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA
AXENCIA GALEGA DE INNOVACION
AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS
AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE
ANEXO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL I
Todo o libro
PARLAMENTO
PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA
VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA
CONSELLERÍA DE FACENDA
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U
CONSELLERÍA DE SANIDADE
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
CONSELLERÍA DO MAR
ANEXO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL II
Todo o libro
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO
INSTITUTO GALEGO DO CONSUMO E DA COMPETENCIA
SERVIZO GALEGO DE SAUDE
FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA
AXENCIA PARA A MODERNIZACION TECNOLOXICA DE GALICIA
AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA
AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA
AXENCIA GALEGA DE INNOVACION
AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS
AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

SERIE ROSA

  PDF EPUB FLASH
ANEXO DE PERSOAL Administración Xeral
Todo o libro
CONSELLO DE CONTAS
PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA
VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA
CONSELLERÍA DE FACENDA
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U
CONSELLERÍA DE SANIDADE
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
CONSELLERÍA DO MAR
CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA
ANEXO DE PERSOAL Organismos Autónomos e Axencias
Todo o libro
ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA
INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA
INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO
INSTITUTO GALEGO DO CONSUMO E DA COMPETENCIA
INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL
SERVIZO GALEGO DE SAUDE
FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA
CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL
CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS
AXENCIA PARA A MODERNIZACION TECNOLOXICA DE GALICIA
AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA
AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS
CENTRO INFORMATICO XESTION TRIBUTARIA ECONOMICA E CONTABLE
AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA
AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA
AXENCIA GALEGA DE INNOVACION
AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS
AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE
AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE
AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS
AXENCIA GALEGA DE SERVIZOS SOCIAIS
AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL
INSTITUTO GALEGO DE CALIDADE ALIMENTARIA
INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO DE GALICIA

SERIE TURQUESA

  PDF EPUB FLASH
SERGAS Orzamentos por Centros de Xestión
Todo o libro
ESTADO DE GASTOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ANEXO DE INVESTIMENTOS REAIS

SERIE VIOLETA

  PDF EPUB FLASH
INFORME DAS DEPUTACIÓNS PROVINCIAIS
Todo o libro
PRESENTACIÓN
ORZAMENTOS DE 2016 DAS DEPUTACIÓNS PROVINCIAIS
INGRESOS
GASTOS
PRINCIPAIS INDICADORES EN TERMOS DE CONTABILIDADE NACIONAL (METODOLOXÍA SEC 95-SEC 2010)
Informe de Impacto de Xénero
Todo o libro
MARCO NORMATIVO
A PERSPECTIVA DE XÉNERO NO ANTEPROXECTO DE LEI DE ORZAMENTOS PARA O ANO 2017
ANÁLISE DA SITUACIÓN DIFERENCIAL DE MULLERES E HOMES EN RELACIÓN COS DISTINTOS ÁMBITOS PRIORITARIOS DE INTERVENCIÓN
ANÁLISE DO IMPACTO DE XÉNERO DOS DIFERENTES PROGRAMAS DE GASTO
CONCLUSIÓNS:
Temas relacionados