Volver ao contido

Descrición das competencias

Asesoramento en materias estatísticas á persoa titular da consellería para o exercicio das súas competencias.

  • Elaboración de análises, estudos e estatísticas que resulten necesarios para a dirección das políticas propias da consellería.
  • Elaboración e difusión de estatísticas propias da consellería e dos organismos e entes públicos correspondentes.
  • Colaboración co Instituto Galego de Estatística na elaboración do anteproxecto do Plan Galego de Estatística e dos proxectos dos seus programas anuais.
  • Calquera outra que lle encomende a persoa titular da consellería


 

Posto  vacante
Xefe/a de Servizo