Volver ao contido

ORGANIGRAMA

Gráfica da estrutura

 • Consellería de Facenda
  • Gabinete do Conselleiro
  • Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio
  • Intervención Xeral da Comunidade Autónoma
  • Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos
  • Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos
  • Dirección Xeral da Función Pública
  • Organismos Autónomos e Entes de Dereito

Edificios administrativos – San Caetano, s/n 15781 Santiago de Compostela

Valeriano  Martínez García
Conselleiro

Teresa  Garea Gil
Secretaria do conselleiro

981 54 41 12

Mª Isabel  Paz Castro
Secretaria do Gabinete do conselleiro

981 54 51 74