Volver ao contido

Normativa - Patrimonio

Decreto 50/1989, do 9 de marzo, polo que se aproba o Regulamento para a execución da Lei 3/1985, do 12 de abril, do patrimonio da Comunidade Autónoma galega.

Decreto 50/1989, do 9 de marzo, polo que se aproba o Regulamento para a execución da Lei 3/1985, do 12 de abril, do patrimonio da Comunidade Autónoma galega.

Observacións

A Disposición derrogatoria única 2 da Lei 5/2011, do 30 de setembro, do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia mantén a súa vixencia, no que non resulte incompatible con esta lei, mentres non entren en vigor as disposicións de desenvolvemento desta lei que o substitúan.

Data publicación

09/03/1989

Tipo de disposición

Decreto