Volver ao contido

Normativa - Sector Público Instrumental

Lei 12/2006, do 1 de decembro, de fundacións de interese galego

Lei 12/2006, do 1 de decembro, de fundacións de interese galego

Observacións

- Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia (A Disposición derrogatoria 1ª derroga os artigos 58 a 63 da Lei 12/2006, do 1 de decembro, de fundacións de interese galego).

Data publicación

19/12/2006

Tipo de disposición

Lei