Volver ao contido

Normativa - Sector Público Instrumental

Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro (Ver Capítulos IV e V do Título III e o Título IV)