Volver ao contido

Fondo de Cohesión

Regulamento (CE) Nº 1084/2006 do Consello, de 11 de xullo de 2006, polo que se crea o Fondo de Cohesión e se derroga o Regulamento (CE) nº 1164/94 (DOUE 31.07.2006, L 210).