Volver ao contido

Normativa de Axudas de Estado

Comunicación da Comisión relativa á aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado CE ás axudas estatais outorgadas en forma de garantía (2008/C 155/02), (DOUE 20.06.2008, C 155).