Volver ao contido

Normativa de Axudas de Estado

Regulamento (CE) Nº 800/2008 da Comisión, do 6 de agosto de 2008, polo que se declaran determinadas categorías de axuda compatibles co mercado común en aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado CE (Regulamento xeral de exención por categorías), (DOUE 09.08.2008, L 214).

Regulamento (CE) Nº 800/2008 da Comisión, do 6 de agosto de 2008, polo que se declaran determinadas categorías de axuda compatibles co mercado común en aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado CE (Regulamento xeral de exención por categorías), (DOUE 09.08.2008, L 214).

Data publicación

09/08/2008