Volver ao contido

Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) e Política Pesqueira Común (PPC) 14-20

Regulamento de Execución (UE) 2017/788 da Comisión, do 8 de maio de 2017, polo que se modifica o Regulamento de Execución (UE) n. 1243/2014 da Comisión, polo que se establecen, de conformidade co Regulamento (UE) n. 508/2014 do Parlamento Europeo e do Consello relativo ao Fondo Europeo Marítimo e de Pesca, normas sobre a información que deben enviar os Estados membros, así como sobre as necesidades de datos e as sinerxias entre as fontes potenciais de datos (DOUE 9.5.2017, L 119)

Regulamento de Execución (UE) 2017/788 da Comisión, do 8 de maio de 2017, polo que se modifica o Regulamento de Execución (UE) n. 1243/2014 da Comisión, polo que se establecen, de conformidade co Regulamento (UE) n. 508/2014 do Parlamento Europeo e do Consello relativo ao Fondo Europeo Marítimo e de Pesca, normas sobre a información que deben enviar os Estados membros, así como sobre as necesidades de datos e as sinerxias entre as fontes potenciais de datos (DOUE 9.5.2017, L 119)

Data publicación

09/05/2017

Tipo de Contido

Regulamento

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria