Volver ao contido

Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) e Política Pesqueira Común (PPC) 14-20

« Atrás

Regulamento Delegado (UE) 2015/1930 da Comisión, do 28 de xullo de 2015, polo que se completa o Regulamento (UE) n. 508/2014 do Parlamento Europeo e do Consello relativo ao Fondo Europeo Marítimo e de Pesca no que se refire aos criterios para determinar o nivel da corrección financeira e para aplicar as correccións financeiras a tanto alzado, e polo que se modifica o Regulamento (CE) n. 665/2008 da Comisión (DOUE 28.10.2015, L 282)

Regulamento Delegado (UE) 2015/1930 da Comisión, do 28 de xullo de 2015, polo que se completa o Regulamento (UE) n. 508/2014 do Parlamento Europeo e do Consello relativo ao Fondo Europeo Marítimo e de Pesca no que se refire aos criterios para determinar o nivel da corrección financeira e para aplicar as correccións financeiras a tanto alzado, e polo que se modifica o Regulamento (CE) n. 665/2008 da Comisión (DOUE 28.10.2015, L 282)

Data publicación

28/10/2015

Tipo de Contido

Regulamento

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria