Volver ao contido

Endebedamento da Comunidade Autónoma

Regulación

O artigo 47 do Estatuto de Autonomía recolle a capacidade da Comunidade Autónoma de acudir á débeda pública para financia-los seus gastos de investimento. A materia regúlase no título II do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, (artigos 28 a 45), polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.

Anualmente, a Lei de orzamentos fixa a capacidade de endebedamento da Comunidade Autónoma para cada exercicio.

Para o ano 2019 regúlase na Lei 2/2018, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019, Título III. Cap. I. Art. 37.


Débeda pública en circulación

Emisións en circulación inscritas no Mercado de Débeda Pública en anotacións (AIAF Renta Fixa)
Código Condicións Importe (€) Vencemento Tipo de interese
ES0001352246 Orde do 21/11/05 e corrección de erros 25/11/05 200.000.000,00 28/11/2035 4,025%
ES0001352295 Orde do 26/11/09 280.000.000,00 30/11/2019 4,205%
 
ES0001352303 Orde do 24/03/10 553.000.000,00 26/03/2020 4,805%
ES0001352303/02 Orde do 28/02/12
ES0001352303/03 Orde do 14/03/12
ES0001352303/04 Orde do 12/04/12
 
ES0001352311 Orde do 18/11/10 75.000.000,00 22/11/2028 4,15%*
ES0001352535 Orde do 09/04/14 500.000.000,00  10/04/2021  2,95%
ES0001352550 Orde do 08/03/19 400.000.000,00 30/04/2029 1,45%

(*).- Tipo de xuro variable – (TIPO ACTUAL)


Procedementos de devolución das retencións aplicables

  • Orde do 16 de xuño de 2004 pola que se modifica o procedemento de devolución das retencións practicadas nos pagamentos de cupón da débeda pública emitida pola Xunta de Galicia.


Información financeira

Débeda viva a 31/12/2018: 10.644.786.992,11 euros

Último exercicio liquidado

 

Anuncio de solicitude de ofertas de operacións de endebedamento

 

Rating da Comunidade

Rating Comunidade Autónoma de Galicia
STANDARD AND POOR'S MOODY'S
Curto prazo "A-1" Longo prazo "Baa1"
Longo prazo "A"  
Perspectiva Estable Perspectiva Estable


Consultas