Volver ao contido

Novidades

Tarifas de taxas vixentes para o 2020
(Lei 7/2019, do 23 de decembro, de medidas fiscais e administrativas)

30.41.00 Actuacións en materia de seguros  
30.41.01 Inscrición dun axente de seguros exclusivo, persoa física

11,05

30.41.02 Inscrición dun axente de seguros vinculado, dun corredor de seguros ou de reaseguros, persoa física 66,32
30.41.03 Inscrición dunha sociedade de axencia de seguros ou dun operador de banca-seguros, exclusivos ou vinculados, dunha sociedade de corredoría de seguros ou de reaseguros 154,78
30.41.04 Inscrición de cargos de administración e de dirección responsables das actividades de mediación de seguros ou de reaseguros das sociedades de axencia de seguros ou dos operadores de banca-seguros, exclusivos ou vinculados, de corredoría de seguros ou de reaseguros (por cada alto cargo) 11,05
30.41.05 Inscrición de calquera outro acto inscribible ou pola modificación dos inscritos (por cada un deles) 11,05
30.41.06 Expedición de certificados relativos á información incluída nos rexistros 11,05
30.41.07 Autorización para a organización de cursos de formación en materias financeiras e de seguros. 165,77

 

 

Cambios normativos

Real Decreto-lei 3/2020, do 4 de febreiro, de medidas urxentes polo que se incorporan ao ordenamento xurídico español diversas directivas da Unión Europea no ámbito da contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de plans e fondos de pensións; do ámbito tributario e de litixios fiscais