Volver ao contido

Económico-Financeira e Contable

Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro (texto consolidado)