Volver ao contido

Económico-Financeira e Contable

Presentación da Área de Intervención Xeral

Presentación da Área de Intervención Xeral

A Área de Intervención Xeral é o órgano ao que corresponde afectuar o control interno da actividade económico-financeira da Comunidade, dos seus organismo autónomos e entes públicos e das  sociedades públicas, sen prexuizo das competencias do Consello de Contas de Galicia e, se é o caso, do Tribunal de Contas.

As súas competencias están relacionadas con:

 • Levar a cabo o control a actividade económico-financeira da Comunidade Autónoma mediante o exercicio da función interventora e do control financeiro.
   
 • Dirixir e xestionar a contabilidade pública.
   
 • Xestionar a información económico-financeira.
   
 • Formular informes e propostas de actuación derivadas das súas funcións contables e de control.
   
 • Aquelas outras funcións que lle asigna a Lei e demais normativa.