Volver ao contido

Patrimonio

Autorización para verificar o cumprimento das obrigas tributarias coa facenda estatal, facenda autonómica e coa Seguridade Social