Lei

SERIE GRIS

  PDF EPUB FLASH
ORZAMENTOS POR PROGRAMAS I
Todo o libro
ORZAMENTOS POR PROGRAMAS II
Todo o libro
INFORME ECONÓMICO E FINANCEIRO
Todo o libro
UNS ORZAMENTOS PARA A RECUPERACIÓN
CONTEXTO ECONÓMICO-FINANCEIRO
ORZAMENTOS XERAIS DE GALICIA PARA O EXERCICIO 2013
SOSTIBILIDADE FINANCEIRA E DISCIPLINA ORZAMENTARIA
MEMORIA DE OBXECTIVOS E PROGRAMAS
Todo o libro
PRESENTACIÓN
OBXECTIVOS E PRIORIDADES DE GASTO
CADROS
Memoria I
Todo o libro
OS ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA O ANO 2013
O ORZAMENTO DA ADMINISTRACIÓN XERAL
OS ORZAMENTOS DOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS E DAS ENTIDADES PÚBLICAS INSTRUMENTAIS DE CONSULTA OU ASESORAMENTO
OS ORZAMENTOS DAS AXENCIAS PÚBLICAS AUTONÓMICAS
CONSOLIDACIÓN DOS ENTES CON ORZAMENTO LIMITATIVO
ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIAIS
CONSORCIOS AUTONÓMICOS
SOCIEDADES MERCANTÍS PÚBLICAS AUTONÓMICAS
FUNDACIÓNS DO SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
ORZAMENTO EN TERMOS DE CONTABILIDADE NACIONAL
DATOS CONSOLIDADOS DO SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
O MARCO XURÍDICO. COMENTARIOS AO TEXTO ARTICULADO
Memoria II volume 1
Todo o libro
PRESIDENCIA DA XUNTA
VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA
CONSELLERÍA DE FACENDA
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U
Memoria II volume 2
Todo o libro
CONSELLERÍA DE SANIDADE
CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR
ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIAIS E CONSORCIOS
Todo o libro
AUGAS DE GALICIA
PORTOS DE GALICIA
CONSORCIO INSTITUTO DE ESTUDOS TURÍSTICOS DE GALICIA
CONSORCIO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO DA COMARCA DE VALDEORRAS
CONSORCIO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO COMARCA DE VERIN
CONSORCIO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO COMARCAS DEZA E TABEIROS TERRA DE MONTES
CONSORCIO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO DA COMARCA DA LIMIA
CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO DE LUGO
CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO DE PONTEVEDRA
AXENCIA DE PROTECCION DA LEGALIDADE URBANISTICA
CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO
CONSORCIO AXENCIA PARA A CALIDADE DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA
CONSORCIO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DE GALICIA
CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR
SOCIEDADES MERCANTÍS
Todo o libro
COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA E SOCIEDADES
COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA
RADIOTELEVISIÓN GALICIA, S.A.
REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.
TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.
SOCIEDADE DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA DE GALICIA, S.A.
SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO, S.A.
SOCIEDADE PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA, S.A.
SOCIEDADE GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.
XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.
XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.
XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.
XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A.
SODIGA GALICIA, SOCIEDADE DE CAPITAL RISCO, S.A.
XESGALICIA, SOCIEDADE XESTORA DE ENTIDADES CAPITAL RISCO, S.A.
GALICIA CALIDADE, S.A.
PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.
GALARIA EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS, S.A.
EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, S.A.
XENÉTICA FONTAO, S.A.
FUNDACIÓNS
Todo o libro
FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO
FUNDACIÓN GALICIA EUROPA
FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA
FUNDACIÓN ROF CODINA
FUNDACIÓN CENTRO GALEGO DE ARTESANÍA E DESEÑO
FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA
FUNDACIÓN EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA
FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO
FUNDACIÓN PARA O FOMENTO DA CALIDADE INDUSTRIAL E O DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO
INSTITUTO FEIRAL DE A CORUÑA
FUNDACIÓN PÚBLICA CIDADE DA CULTURA DE GALICIA
FUNDACIÓN ILLA DE SAN SIMÓN
FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA
FUNDACIÓN INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOGÍA
FUNDACIÓN PÚBLICA CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE GALICIA
FUNDACIÓN PÚBLICA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN SANITARIA
FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS GALICIA 061
INSTITUTO GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA
FUNDACIÓN GALEGA PARA O IMPULSO DA AUTONOMÍA PERSOAL E A ATENCIÓN ÁS PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
FUNDACIÓN GALEGA DE FORMACIÓN PARA O TRABALLO
FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE
FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

SERIE AMARELA

  PDF EPUB FLASH
Lei I
Todo o libro
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
TÍTULO I APROBACIÓN DOS ORZAMENTOS E RÉXIME DAS MODIFICACIÓNS DE CRÉDITO
TÍTULO II GASTOS DE PERSOAL
TÍTULO III OPERACIÓNS DE ENDEBEDAMENTO E GARANTÍA
TÍTULO IV XESTIÓN ORZAMENTARIA
TÍTULO V CORPORACIÓNS LOCAIS
TÍTULO VI NORMAS TRIBUTARIAS
DISPOSICIÓNS ADICIONAIS
DISPOSICIÓNS TRANSITORIAS
DISPOSICIÓN DERROGATORIA
DISPOSICIÓNS DERRADEIRAS
ANEXOS
ESTADO DE INGRESOS
RESUMO XERAL DE GASTOS
LEI Estado de Gastos da Administración Xeral I
Todo o libro
PARLAMENTO
CONSELLO DE CONTAS
CONSELLO DA CULTURA GALEGA
PRESIDENCIA DA XUNTA
VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA
CONSELLERÍA DE FACENDA
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U
LEI Estado de Gastos da Administración Xeral II
Todo o libro
CONSELLERÍA DE SANIDADE
CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR
CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA
TRANSFERENCIAS A CORPORACIÓNS LOCAIS
DÉBEDA PÚBLICA DA COMUNIDADE AUTÓNOMA
GASTOS DE DIVERSAS CONSELLERÍAS
TOTAIS XERAIS
LEI Estado de Ingresos e Gastos dos Organismos Autónomos e Axencias I
Todo o libro
ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA
INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA
CONSELLO GALEGO DA COMPETENCIA
INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO
INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO
SERVIZO GALEGO DE SAUDE
INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL
FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA
LEI Estado de Ingresos e Gastos dos Organismos Autónomos e Axencias II
Todo o libro
CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL
CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS
AXENCIA PARA A MODERNIZACION TECNOLOXICA DE GALICIA
AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA
AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS
CENTRO INFORMATICO XESTION TRIBUTARIA ECONOMICA E CONTABLE
AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA
AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA
AXENCIA GALEGA DE INNOVACION
AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS
AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL
INSTITUTO GALEGO DE CALIDADE ALIMENTARIA
INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO DE GALICIA

SERIE VERDE

  PDF EPUB FLASH
ANEXO INVESTIMENTOS REAIS Administración Xeral I
Todo o libro
PARLAMENTO
CONSELLO DE CONTAS
CONSELLO DA CULTURA GALEGA
PRESIDENCIA DA XUNTA
VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA
CONSELLERÍA DE FACENDA
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA
ANEXO INVESTIMENTOS REAIS Administración Xeral II
Todo o libro
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U
CONSELLERÍA DE SANIDADE
CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR
CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA
GASTOS DE DIVERSAS CONSELLERÍAS
ANEXO INVESTIMENTOS REAIS Organismos Autónomos e Axencias
Todo o libro
ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA
INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA
INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO
INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO
SERVIZO GALEGO DE SAUDE
INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL
FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA
CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS
AXENCIA PARA A MODERNIZACION TECNOLOXICA DE GALICIA
AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA
AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS
CENTRO INFORMATICO XESTION TRIBUTARIA ECONOMICA E CONTABLE
AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA
AXENCIA GALEGA DE INNOVACION
AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS
AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL
INSTITUTO GALEGO DE CALIDADE ALIMENTARIA
INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO DE GALICIA
INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO DE GALICIA

SERIE AZUL

  PDF EPUB FLASH
ANEXO TRANSFERENCIAS CORRENTES I
Todo o libro
PARLAMENTO
CONSELLO DE CONTAS
PRESIDENCIA DA XUNTA
VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA
CONSELLERÍA DE FACENDA
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U
CONSELLERÍA DE SANIDADE
CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
ANEXO TRANSFERENCIAS CORRENTES II
Todo o libro
CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR
TRANSFERENCIAS A CORPORACIÓNS LOCAIS
GASTOS DE DIVERSAS CONSELLERÍAS
ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO
INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO
SERVIZO GALEGO DE SAUDE
FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA
CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS
AXENCIA PARA A MODERNIZACION TECNOLOXICA DE GALICIA
AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA
AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA
AXENCIA GALEGA DE INNOVACION
AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS
ANEXO TRANSFERENCIA DE CAPITAL
Todo o libro
PARLAMENTO
PRESIDENCIA DA XUNTA
VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA
CONSELLERÍA DE FACENDA
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U
CONSELLERÍA DE SANIDADE
CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO
INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO
SERVIZO GALEGO DE SAUDE
FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA
AXENCIA PARA A MODERNIZACION TECNOLOXICA DE GALICIA
AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA
AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA
AXENCIA GALEGA DE INNOVACION
AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS
AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

SERIE ROSA

  PDF EPUB FLASH
ANEXO DE PERSOAL Administración Xeral
Todo o libro
CONSELLO DE CONTAS
PRESIDENCIA DA XUNTA
VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA
CONSELLERÍA DE FACENDA
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U
CONSELLERÍA DE SANIDADE
CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR
CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA
ANEXO DE PERSOAL Organismos Autónomos e Axencias
Todo o libro
ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA
INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA
CONSELLO GALEGO DA COMPETENCIA
INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO
INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO
SERVIZO GALEGO DE SAUDE
INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL
FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA
CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL
CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS
AXENCIA PARA A MODERNIZACION TECNOLOXICA DE GALICIA
AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA
AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS
CENTRO INFORMATICO XESTION TRIBUTARIA ECONOMICA E CONTABLE
AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA
AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA
AXENCIA GALEGA DE INNOVACION
AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS
AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL
INSTITUTO GALEGO DE CALIDADE ALIMENTARIA
INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO DE GALICIA

SERIE TURQUESA

  PDF EPUB FLASH
SERGAS Orzamentos por Centros de Xestión
Todo o libro
ESTADO DE GASTOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ANEXO DE INVESTIMENTOS REAIS

SERIE VIOLETA

  PDF EPUB FLASH
INFORME DAS DEPUTACIÓNS PROVINCIAIS
Todo o libro
PRESENTACIÓN
ORZAMENTOS DE 2013
Temas relacionados