Lei

SERIE GRIS

  PDF EPUB FLASH
ORZAMENTOS POR PROGRAMAS I
Todo o libro PDF ePub Flash
ORZAMENTOS POR PROGRAMAS II
Todo o libro PDF ePub Flash
INFORME ECONÓMICO E FINANCEIRO
Todo o libro PDF ePub Flash
INTRODUCIÓN PDF Flash
CONTEXTO ECONÓMICO FINANCEIRO PDF Flash
ORZAMENTOS XERAIS DE GALICIA PARA O EXERCICIO 2012 PDF Flash
SOSTIBILIDADE FINANCEIRA E DISCIPLINA ORZAMENTARIA PDF Flash
MEMORIA DE OBXECTIVOS E PROGRAMAS
Todo o libro PDF ePub Flash
PRESENTACIÓN PDF Flash
GASTO ESTRATÉXICO PDF Flash
OBXECTIVOS E PRIORIDADES DE GASTO PDF Flash
CADROS PDF Flash
Memoria I
Todo o libro PDF ePub Flash
OS ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA O ANO 2012 PDF Flash
O ORZAMENTO DA ADMINISTRACIÓN XERAL PDF Flash
OS ORZAMENTOS DOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS E ENTIDADES PÚBLICAS INSTRUMENTAIS DE CONSULTA OU ASESORAMENTO PDF Flash
OS ORZAMENTOS DAS AXENCIAS PÚBLICAS AUTONÓMICAS PDF Flash
CONSOLIDACIÓN DOS ENTES CON ORZAMENTO LIMITATIVO PDF Flash
ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIAIS PDF Flash
CONSORCIOS AUTONÓMICOS PDF Flash
SOCIEDADES MERCANTÍS PÚBLICAS AUTONÓMICAS PDF Flash
FUNDACIÓNS DO SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO PDF Flash
ORZAMENTO EN TERMOS DE CONTABILIDADE NACIONAL PDF Flash
DATOS CONSOLIDADOS DO SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO PDF Flash
O MARCO XURÍDICO. COMENTARIOS AO TEXTO ARTICULADO PDF Flash
Memoria II volume 1
Todo o libro PDF ePub Flash
PRESIDENCIA DA XUNTA PDF Flash
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA PDF Flash
CONSELLERÍA DE FACENDA PDF Flash
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS PDF Flash
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA PDF Flash
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA PDF Flash
Memoria II volume 2
Todo o libro PDF ePub Flash
CONSELLERÍA DE SANIDADE PDF Flash
CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO PDF Flash
CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR PDF Flash
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL PDF Flash
CONSELLERÍA DO MAR PDF Flash
ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIAIS E CONSORCIOS
Todo o libro PDF ePub Flash
COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA E SOCIEDADES PDF Flash
COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA PDF Flash
RADIOTELEVISIÓN GALICIA, S.A. PDF Flash
TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A. PDF Flash
AUGAS DE GALICIA PDF Flash
PORTOS DE GALICIA PDF Flash
CONSORCIO AUDIOVISUAL DE GALICIA PDF Flash
AXENCIA DE PROTECCION DA LEGALIDADE URBANISTICA PDF Flash
CONSORCIO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA E DIVULGACIÓN AMBIENTAL DE GALICIA PDF Flash
CONSORCIO AXENCIA PARA A CALIDADE DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA PDF Flash
CONSORCIO INSTITUTO DE ESTUDOS TURÍSTICOS DE GALICIA PDF Flash
CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR PDF Flash
SOCIEDADES MERCANTÍS
Todo o libro PDF ePub Flash
REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A. PDF Flash
SOCIEDADE PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA, S.A. PDF Flash
SOCIEDADE GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A. PDF Flash
XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A. PDF Flash
XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A. PDF Flash
XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A. PDF Flash
XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A. PDF Flash
CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE GALICIA, S.A. PDF Flash
SODIGA GALICIA, SOCIEDADE DE CAPITAL RISCO, S.A. PDF Flash
XESGALICIA, SOCIEDADE XESTORA DE ENTIDADES CAPITAL RISCO, S.A. PDF Flash
GALICIA CALIDADE, S.A. PDF Flash
PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A. PDF Flash
GALARIA EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS, S.A. PDF Flash
SOCIEDADE DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA DE GALICIA, S.A. PDF Flash
SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO, S.A. PDF Flash
EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, S.A. PDF Flash
XENÉTICA FONTAO, S.A. PDF Flash
FUNDACIÓNS
Todo o libro PDF ePub Flash
FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO PDF Flash
FUNDACIÓN GALICIA EUROPA PDF Flash
FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA PDF Flash
FUNDACIÓN ROF CODINA PDF Flash
FUNDACIÓN CENTRO GALEGO DE ARTESANÍA E DESEÑO PDF Flash
FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA PDF Flash
FUNDACIÓN EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA PDF Flash
FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO PDF Flash
FUNDACIÓN PARA O FOMENTO DA CALIDADE INDUSTRIAL E O DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO PDF Flash
INSTITUTO FEIRAL DE A CORUÑA PDF Flash
FUNDACIÓN INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOGÍA PDF Flash
FUNDACIÓN PÚBLICA CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE GALICIA PDF Flash
FUNDACIÓN PÚBLICA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN SANITARIA PDF Flash
FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS GALICIA 061 PDF Flash
INSTITUTO GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA PDF Flash
FUNDACIÓN PÚBLICA CIDADE DA CULTURA DE GALICIA PDF Flash
FUNDACIÓN ILLA DE SAN SIMÓN PDF Flash
FUNDACIÓN GALEGA PARA O IMPULSO DA AUTONOMÍA PERSOAL E A ATENCIÓN ÁS PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA PDF Flash
FUNDACIÓN GALEGA DE FORMACIÓN PARA O TRABALLO PDF Flash
FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE PDF Flash
FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR PDF Flash

SERIE AMARELA

  PDF EPUB FLASH
Lei I
Todo o libro PDF ePub Flash
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PDF Flash
TÍTULO I APROBACIÓN DOS ORZAMENTOS E RÉXIME DAS MODIFICACIÓNS DE CRÉDITO PDF Flash
TÍTULO II GASTOS DE PERSOAL PDF Flash
TÍTULO III OPERACIÓNS DE ENDEBEDAMENTO E GARANTÍA PDF Flash
TÍTULO IV XESTIÓN ORZAMENTARIA PDF Flash
TÍTULO V CORPORACIÓNS LOCAIS PDF Flash
TÍTULO VI NORMAS TRIBUTARIAS PDF Flash
DISPOSICIÓNS ADICIONAIS PDF Flash
DISPOSICIÓNS TRANSITORIAS PDF Flash
DISPOSICIÓNS DERRADEIRAS PDF Flash
ANEXOS PDF Flash
ESTADO DE INGRESOS PDF Flash
RESUMO XERAL DE GASTOS PDF Flash
LEI Estado de Gastos da Administración Xeral I
Todo o libro PDF ePub Flash
PARLAMENTO PDF Flash
CONSELLO DE CONTAS PDF Flash
CONSELLO DA CULTURA GALEGA PDF Flash
PRESIDENCIA DA XUNTA PDF Flash
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA PDF Flash
CONSELLERÍA DE FACENDA PDF Flash
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS PDF Flash
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA PDF Flash
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA PDF Flash
LEI Estado de Gastos da Administración Xeral II
Todo o libro PDF ePub Flash
CONSELLERÍA DE SANIDADE PDF Flash
CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO PDF Flash
CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR PDF Flash
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL PDF Flash
CONSELLERÍA DO MAR PDF Flash
CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA PDF Flash
TRANSFERENCIAS A CORPORACIÓNS LOCAIS PDF Flash
DÉBEDA PÚBLICA DA COMUNIDADE AUTÓNOMA PDF Flash
GASTOS DE DIVERSAS CONSELLERÍAS PDF Flash
LEI Estado de Ingresos e Gastos dos Organismos Autónomos e Axencias I
Todo o libro PDF ePub Flash
ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PDF Flash
ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA PDF Flash
INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA PDF Flash
CONSELLO GALEGO DA COMPETENCIA PDF Flash
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO PDF Flash
INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO PDF Flash
SERVIZO GALEGO DE SAUDE PDF Flash
INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL PDF Flash
FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA PDF Flash
LEI Estado de Ingresos e Gastos dos Organismos Autónomos e Axencias II
Todo o libro PDF ePub Flash
CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL PDF Flash
CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS PDF Flash
AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS PDF Flash
CENTRO INFORMATICO XESTION TRIBUTARIA ECONOMICA E CONTABLE PDF Flash
AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS PDF Flash
INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA PDF Flash
INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA PDF Flash
AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS PDF Flash
AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PDF Flash
INSTITUTO GALEGO DE CALIDADE ALIMENTARIA PDF Flash
INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO DE GALICIA PDF Flash
Lei de Medidas Fiscais e Administrativas
Todo o libro PDF ePub Flash
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PDF Flash
TÍTULO I: MEDIDAS FISCAIS PDF Flash
TÍTULO II: MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PDF Flash
DISPOSICIÓN DERROGATORIA PDF Flash
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PDF Flash
DISPOSICIÓNS DERRADEIRAS PDF Flash

SERIE VERDE

  PDF EPUB FLASH
ANEXO INVESTIMENTOS REAIS Administración Xeral I
Todo o libro PDF ePub Flash
PARLAMENTO PDF Flash
CONSELLO DE CONTAS PDF Flash
CONSELLO DA CULTURA GALEGA PDF Flash
PRESIDENCIA DA XUNTA PDF Flash
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA PDF Flash
CONSELLERÍA DE FACENDA PDF Flash
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS PDF Flash
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA PDF Flash
ANEXO INVESTIMENTOS REAIS Administración Xeral II
Todo o libro PDF ePub Flash
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA PDF Flash
CONSELLERÍA DE SANIDADE PDF Flash
CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO PDF Flash
CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR PDF Flash
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL PDF Flash
CONSELLERÍA DO MAR PDF Flash
CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA PDF Flash
GASTOS DE DIVERSAS CONSELLERÍAS PDF Flash
ANEXO INVESTIMENTOS REAIS Organismos Autónomos e Axencias
Todo o libro PDF ePub Flash
ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PDF Flash
ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA PDF Flash
INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA PDF Flash
CONSELLO GALEGO DA COMPETENCIA PDF Flash
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO PDF Flash
INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO PDF Flash
SERVIZO GALEGO DE SAUDE PDF Flash
INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL PDF Flash
FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA PDF Flash
CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS PDF Flash
AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS PDF Flash
CENTRO INFORMATICO XESTION TRIBUTARIA ECONOMICA E CONTABLE PDF Flash
AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS PDF Flash
INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA PDF Flash
INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA PDF Flash
AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS PDF Flash
AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PDF Flash
INSTITUTO GALEGO DE CALIDADE ALIMENTARIA PDF Flash
INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO DE GALICIA PDF Flash

SERIE AZUL

  PDF EPUB FLASH
ANEXO TRANSFERENCIAS CORRENTES I
Todo o libro PDF ePub Flash
PARLAMENTO PDF Flash
CONSELLO DE CONTAS PDF Flash
CONSELLO DA CULTURA GALEGA PDF Flash
PRESIDENCIA DA XUNTA PDF Flash
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA PDF Flash
CONSELLERÍA DE FACENDA PDF Flash
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS PDF Flash
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA PDF Flash
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA PDF Flash
CONSELLERÍA DE SANIDADE PDF Flash
CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO PDF Flash
ANEXO TRANSFERENCIAS CORRENTES II
Todo o libro PDF ePub Flash
CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR PDF Flash
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL PDF Flash
CONSELLERÍA DO MAR PDF Flash
TRANSFERENCIAS A CORPORACIÓNS LOCAIS PDF Flash
GASTOS DE DIVERSAS CONSELLERÍAS PDF Flash
ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PDF Flash
INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA PDF Flash
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO PDF Flash
INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO PDF Flash
SERVIZO GALEGO DE SAUDE PDF Flash
FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA PDF Flash
CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS PDF Flash
AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS PDF Flash
INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA PDF Flash
INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA PDF Flash
AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS PDF Flash
ANEXO TRANSFERENCIA DE CAPITAL
Todo o libro PDF ePub Flash
PARLAMENTO PDF Flash
PRESIDENCIA DA XUNTA PDF Flash
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA PDF Flash
CONSELLERÍA DE FACENDA PDF Flash
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS PDF Flash
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA PDF Flash
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA PDF Flash
CONSELLERÍA DE SANIDADE PDF Flash
CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO PDF Flash
CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR PDF Flash
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL PDF Flash
CONSELLERÍA DO MAR PDF Flash
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO PDF Flash
INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO PDF Flash
SERVIZO GALEGO DE SAUDE PDF Flash
FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA PDF Flash
AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS PDF Flash
INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA PDF Flash
INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA PDF Flash
AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS PDF Flash
AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PDF Flash

SERIE ROSA

  PDF EPUB FLASH
ANEXO DE PERSOAL Administración Xeral
Todo o libro PDF ePub Flash
CONSELLO DE CONTAS PDF Flash
PRESIDENCIA DA XUNTA PDF Flash
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA PDF Flash
CONSELLERÍA DE FACENDA PDF Flash
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS PDF Flash
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA PDF Flash
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA PDF Flash
CONSELLERÍA DE SANIDADE PDF Flash
CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO PDF Flash
CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR PDF Flash
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL PDF Flash
CONSELLERÍA DO MAR PDF Flash
CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA PDF Flash
ANEXO DE PERSOAL Organismos Autónomos e Axencias
Todo o libro PDF ePub Flash
ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PDF Flash
ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA PDF Flash
INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA PDF Flash
CONSELLO GALEGO DA COMPETENCIA PDF Flash
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO PDF Flash
INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO PDF Flash
SERVIZO GALEGO DE SAUDE PDF Flash
INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL PDF Flash
FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA PDF Flash
CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL PDF Flash
CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS PDF Flash
AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS PDF Flash
CENTRO INFORMATICO XESTION TRIBUTARIA ECONOMICA E CONTABLE PDF Flash
AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS PDF Flash
INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA PDF Flash
INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA PDF Flash
AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS PDF Flash
AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PDF Flash
INSTITUTO GALEGO DE CALIDADE ALIMENTARIA PDF Flash
INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO DE GALICIA PDF Flash

SERIE TURQUESA

  PDF EPUB FLASH
SERGAS Orzamentos por Centros de Xestión
Todo o libro PDF ePub Flash
ESTADO DE GASTOS PDF Flash
TRANSFERENCIAS CORRENTES PDF Flash
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PDF Flash
ANEXO DE INVESTIMENTOS REAIS PDF Flash

SERIE VIOLETA

  PDF EPUB FLASH
INFORME DAS DEPUTACIÓNS PROVINCIAIS
Todo o libro PDF ePub Flash
PRESENTACIÓN PDF Flash
ORZAMENTOS DE 2012 PDF Flash
Temas relacionados